Общи условия

В страница „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ в сайта за психологическа помощ PsihologSofia.bg са изложени Общите Условия, които уреждат правилата за използване на услугите на нашия уебсайт.

Приемането на условията е задължително за всички потребители, ако желаят да използват уеб сайта, като те разбират, че ако не са съгласни с тях или с друга информация в уеб сайта, то следва да не го използват и посещават.

Общи положения

Сайтът PsihologSofia.bg предоставя психологически услуги и информация за подобряване на психичното здраве. Ползването на сайта подлежи на спазването на настоящите условия и всички приложими закони и регулации.

Условия за ползване

Условията за ползване на сайта изискват от всички потребители да използват предоставените ресурси само по законен начин, като се зачитат правата и свободите на другите.

Не е разрешено използването на сайта по начин, който би могъл да ограничи или попречи на достъпа и удобството на другите потребители. Това включва избягването на действия, които биха могли да нарушат нормалната работа на сайта или да засегнат неговата сигурност.

Злоупотребата с функциите на сайта, разпространението на вредоносен софтуер, публикуването на нелегално съдържание и всякакви форми на хакерски атаки са строго забранени.

Потребителите трябва да действат отговорно, като спазват всички регулации и се отнасят с уважение към правата и интересите на останалите. Неспазването на тези правила може да доведе до наказателни мерки, включително прекратяване на достъпа до сайта.

Интелектуална собственост

Всички материали, публикувани на сайта PsihologSofia.bg, включително текстове, графики, лога, икони на бутони, изображения и софтуер, са собственост на сайта и са защитени съгласно българското и международното законодателство за авторските права, освен, ако не е посочено друго.

Това означава, че тези материали не могат да бъдат копирани, репродуцирани, разпространявани, препродавани, модифицирани или използвани по какъвто и да е начин без изричното писмено разрешение на собствениците.

Нарушенията на авторските права могат да доведат до граждански или наказателни дела. Защитата на интелектуалната собственост е приоритет за сайта, като тя осигурява спазването на творческата цялост и правата на авторите.

В случай на технически пропуск от страна на администраторите на сайта, то можете да сигнализирате, за да получите нужното признание или ваша интелектуална собственост да бъде премахната от сайта на страницата ни за контакти.

Ограничения при използване

Потребителите не трябва да използват сайта по начин, който може да предизвика щети, да прекъсне достъпа, да бъде в ущърб на ефективността или да доведе до нефункциониране на ресурсите на сайта.

Забранява се използването на сайта за разпространение на вируси, троянски коне или други вредоносни програми. Строго е забранено публикуването на нелегално, заплашително, клеветническо, обидно, развратно, дискриминационно или друго неподходящо съдържание.

Потребителите не трябва да се ангажират с дейности, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.

Поверителност и лични данни

Сайтът зачита личната поверителност и се ангажира да защитава личните данни на потребителите в съответствие с GDPR.

Личните данни се обработват единствено за целите, за които са предоставени, както и за маркетинг информация, базирана на инструментариума на Alphabet/Google/Meta, като всякакви претенции по отношение на лични данни следва да бъдат отправяни към тези платформи.

Промяна на Общите Условия

Администрацията на сайта си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време.

Такива промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

Потребителите са длъжни редовно да проверяват за актуализации на условията, за да се информират за всякакви промени.

Неосведомеността относно промените не освобождава потребителите от тяхната отговорност да спазват актуализираните условия. Приемането на условията се счита за неотменимо, а продължаването на използването на сайта след промени означава съгласие с тях.

Обратна връзка и сигнали за нарушения

Потребителите се насърчават да дават своята обратна връзка и да сигнализират за всякакви нередности или нарушения на условията за ползване. Такива сигнали могат да бъдат изпращани директно чрез предоставените контактни форми на сайта.

Администрацията се ангажира да разгледа всички получени сигнали и да предприеме подходящи действия за разрешаване на въпросите в съответствие с действащите закони и политики за ползване на сайта.

Отговорности на потребителите

Всеки потребител на сайта носи отговорност за своите действия при ползване на предоставените ресурси.

Очаква се потребителите да действат разумно и отговорно, да спазват всички приложими закони, както и морални и етични норми.

Неспазването на тези задължения може да доведе до временно или постоянно ограничаване на достъпа до услугите на сайта. Отговорността на потребителите включва също така и уведомление на администрацията за всякакви потенциални нарушения на настоящите условия.

Злоупотребата с ресурсите на сайта PsihologSofia.bg или неговото използване в нарушение на установените правила може да доведе до правни последици, включително цивилни и/или наказателни санкции.

Права на администрацията

Администрацията на сайта PsihologSofia.bg има правото да управлява, модифицира или премахва съдържание, което не отговаря на установените стандарти или нарушава настоящите правила.

Те също така могат да ограничат или прекратят достъпа до сайта за потребители, които систематично нарушават условията за ползване.

Администраторите са длъжни да осигуряват безопасност и конфиденциалност на потребителската информация, както и да спазват приложимите закони за защита на данните.

Освобождаване от отговорност

PsihologSofia.bg не носи отговорност за преки или непреки щети, възникнали в резултат на използването на сайта или неговото съдържание. Това включва, но не се ограничава до, загуби от данни, загуба на доходи, или прекъсване на бизнес дейност.

Потребителите трябва да бъдат осведомени, че използването на информацията от сайта става на техен собствен риск.

Прекратяване на достъп

Прекратяването на достъп до сайта PsihologSofia.bg може да се извърши при злоупотреба или систематично нарушаване на правилата, без задължение за предварително уведомление на потребителя за причините за това действие.

Тази мярка може да бъде както временна, така и постоянна, в зависимост от сериозността на нарушението.

Потребителите имат възможност да възразят срещу решението за прекратяване на достъпа, като представят аргументи и доказателства в защита на своето право на достъп.

Въпреки липсата на задължение за уведомление, процедурата за обжалване е налична за гарантиране на справедлив процес.

Споразумения

В случай на спорове, свързани с използването на сайта, страните се ангажират да търсят решение чрез диалог и взаимно удовлетворение.

Ако не се достигне до споразумение, въпросът може да бъде предаден на компетентен съд.

Условията за ползване се регулират от приложимото законодателство на Република България.

Заключителни разпоредби

Тези условия обхващат цялостното споразумение между потребителите и PsihologSofia.bg относно използването на сайта.

Всички предишни споразумения и разбирания са заменени с този документ. В случай че някоя от разпоредбите е обявена за невалидна, останалите продължават да бъдат в сила и ефективни. Споровете, които не могат да бъдат разрешени чрез преговори, се предават на компетентен съд.

Последна актуализация 23.04.2024 година.

 

Към началото